Bursa për nxënës dhe studentë

Bursa për nxënës dhe studentë

Programi “Bursa për nxënës dhe studentë’ është një ndër programet kryesore që Fondacioni DAUTI implementon për të përmbushur mision e vet.

 

Duke u bazuar se për një ndryshim social dhe ecuri të shëndoshë të një shoqërie duhet ‘Investuar në të ardhmen’, në zhvillimin profesional të pjesës më të ndjeshme dhe më vitale, në rininë e një shoqërie. Ky ndryshim edukativ, arsimor, intelektual, inovativ mvaret nga qytetarët individual, përkatësisht të rinjët e një shoqërie duke ju dhënë një përkrahje financiare, nxitje dhe mundësi që të motivohen për të ndjekur rrugën e duhur drejt ngritjes së tyre akademik, zhvillimit profesional që do të reflekton drejt krijimit të gjeneratave të cilat do të mbartin proceset dhe përgjegjësitë shoqërore në rrethin ku do të veprojnë.

 

Këtë program ‘Bursa për nxënës dhe studentë’ Fondacioni DAUTI do ta realizon çdo vit shkollor dhe akademik.

 

Grupi i synuar të cilët do të kenë të drejtë për fitimin e bursës janë nxënësit e shkollave të mesme publike dhe studentët nga universitetet shtetërore, nga viti i dytë i ndjekjes së ciklit mësimor dhe akademik.

 

‘Bursa për nxënës dhe studentë’ përmban tre kategori të aplikimit  dhe ato janë:

 

-          Bursa për nxënës të shkollave të mesme

-          Bursa për studentë

-          Bursa për studentë të talentuar

 

Bursa për nxënës të shkollave të mesme është kategori në të cilën kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë nxënësit e shkollave të mesme publike,  duke filluar nga viti i dytë i ciklit mësimor. Fituesit e bursës do të marrin bursë gjatë gjithë vitit mësimor apo nëntë muaj. Vlera e bursës për këtë kategori është 1.500,00 denarë në muaj.

 

Bursa për studentë është kategori në të cilën kanë të drejtë aplikimi të gjithë studentët të cilët studimet e tyre i ndjekin pranë universiteteve shtetërore në R.M, duke filluar nga viti i dytë i studimeve. Fituesit e bursës do të marrin bursë gjatë gjithë vitit akademik (nëntë muaj). Vlera e bursës për këtë kategori është 3.500,00 denarë në muaj.

 

Bursa për nxënës të talentuar është kategori në të cilën të drejtë aplikimi kanë studentët të  cilët ndjekin studimet në universitetet shtetërore mirëpo në drejtimet deficitare, duke filluar nga viti i dytë. Vlera e bursës në këtë kategori është 5.500,00 denarë dhe do tu ndahet fituesve gjatë nëntë muajve të vitit akademik.

 

Kushtet dhe kriteriumet për aplikim

 

Kushtet:

 

-          Të jenë nxënës/studentë të vitit të dytë e tutje

-          Të jenë nxënës/studenët të rregullt

-          Të mos kenë përsëritur gjatë studimeve

-          Të mos jenë shfrytëzues të bursave ose kredive nga ndonjë institucion apo ndërmarrje tjetër

 

Kriteriumet:

 

Përparësi në fitimin e bursave do të kenë:

 

-          Nxënësit të kenë sukses të dalluar

-          Studentët të kenë notë mesatare mbi 8.5

-          Nxënësit/Studentët që kanë fituar çmim të parë në garat shtetërore ose çmimin e I, të II ose të III në garat ndërkombëtare nga fusha e shkencës, kulturës, teknikës, përkatësisht në profesionin që mësojnë/studiojnë

-          Nxënësit/studentët që vijnë nga familjet me status të rëndë social

 

Për më shumë informacione rreth afatit kohor dhe mënyrës së aplikimit klikoni këtu

 

 

>>Bursa për nxënës dhe studentë për vitin shkollor dhe akademik 2011/2012<<

 

>>Bursa për nxënës dhe studentë për vitin shkollor dhe akademik 2012/2013<<

 

Choose your language on web site
CLICK HERE